Natur för ALLA – kommunikation om allemansrätten

Under 2022 driver Norrtälje Naturcentrum projekt Natur för ALLA för att öka kunskapen  om allemansrätten genom information, aktiviteter och möten med människor och visa på allemansrätten i praktiken. Ytterligare ett mål är att fler förskolor och skolor ska få god kunskap om allemansrätten och på det sättet känna sig tryggare att flytta mer av undervisning och verksamhet ut i naturen.

Syftet är att öka kunskapen om allemansrätten och i förlängningen ska det leda till att fler människor vistas i naturen, känner sig trygga där och förtrogna med allemansrättens skyldigheter och rättigheter. Satsningen ska leda till olika effekter, från kännedom och intresse, till att känna sig berörd och slutligen förändra beteende. Syftet är även att fler skolor/förskolor ska ha mer utomhuspedagogik som ett led i god utbildning och ett långsiktigt sätt att arbeta mot läroplan och Agenda 2030.

Prioriterade målgrupper är;

  • barn
  • unga
  • övriga, prioriterade lärare och pedagoger. Även personer som har högre trösklar att ta sig ut (nya svenskar och personer med fysisk och psykisk ohälsa). Allmänhet

Aktiviteter under 2022 är seminarium, skoldagar för klasser, framtagande av kortfilmer, delta i event. På Färsna gård i Norrtälje kommer även en informationsslinga byggas i naturen, samt annan information.

Norrtälje Naturcentrum sker i samverkan med Roslagens Naturskyddsförening (RNF).

Projektet stöds av Naturvårdsverket som ett led i deras omfattande uppdrag om kommunikation kring allemansrätten. Här hittar du info  https://www.naturvardsverket.se/allemansratten/

Vi ses utomhus i naturen!

För frågor och eventuella samarbeten kontakta.

Projektledare Anna Westerlund, Norrtälje Naturcentrum
anna@norrtaljenaturcentrum.se