Åtgärdsprogram för skydd av Roslagens fladdermöss

Fladdermössen är Sveriges artrikaste däggdjursgrupp och de förekommer i hela landet. Tyvärr har många fladdermusarter en negativ populationstrend, ofta till följd av habitatförlust. I Roslagen förekommer hela 13 av landets 19 fladdermusarter, varav 12 av dessa finns med på den nya rödlistan över landets hotade arter. På grund av detta vill Norrtälje Naturcentrum öka kunskapen om förekomsten av fladdermöss och deras behov.

Det övergripande syftet med projektet är att säkerställa artgruppens fortsatta överlevnad i kommunen. I dagsläget saknas tillräckligt god lokal kunskap om fladdermössens förekomst och levnadsmiljöer i kommunen för att kunna påverka den negativa populationstrenden för många fladdermusarter.

Bristande kunskaper leder till att viktiga boplatser, yngelplatser och övervintringsplatser ständigt försämras, exempelvis genom att gamla hålträd huggs ned, att gamla byggnader, magasin och jordkällare rivs eller byggs om.

32200 Lona Bild

Projektets genomförande

Genom inventering av främst de sällsynta arterna samt deras livsmiljöer, är målet att kunna kartlägga dessa och på så vis ta fram en områdesspecifik handlingsplan med åtgärdsförslag för hur arterna långsiktigt ska kunna bevaras.

Projektet finansieras av:
  • Roslagens  Sparbanks Stiftelser
  • Alvins fond, Naturvårdsverket
  • LONA-Lokala naturvårdssatsningen
  • Roslagens naturskyddsförening
  • Roslagens ornitologiska förening
Nordfladdermus Maj 2020 Tullingemaden

Kontakt

Bo Ljungberg
+46 70 889 98 92
bl.naturkonsult@gmail.com

Norrtälje Naturcentrum

Tobias Nilsson
+46 70 999 63 25
tobias@norrtaljenaturcentrum.se