Vatten

Norrtälje Naturcentrums arbete med vatten avser framförallt uppdrag kopplat till anläggning av våtmarker och samverkansprojekt för vattenvård och näringsämnesretention

Aktuellt just nu är "våtmarkssatsningen" - statliga LONA-medel som uppmuntrar länsstyrelser, kommuner och lokala aktörer i Sverige till att anlägga nya och restaurera befintliga våtmarker. Syftet är att öka tillskottet till grundvattnet eller stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflödena.

Norrtälje Naturcentrum vill vara delaktig i denna satsning och kommer under året att lämna in flera projekt kopplat till vatten och våtmarker.

För att få reda på mer - ta kontakt med Tobias Nilsson - tobias@norrtaljenaturcentrum.se

Lokala Naturvårdssatsningen