Norrtälje Brynrike

Skogsbryn

NNC skapar vackra skogsbryn i samarbete med markägare

Norrtälje kommun har många brynmiljöer, där buskar och lövträd bildar en successiv övergång mellan t.ex. skog och odlingslandskap. Många djur och växter dras till dessa soliga ytor med blommande sälgar, savande björkar och vindskyddande buskar. Allra störst mångfald finns ofta där lantbrukare och betesdjur tillsammans har format landskapet under lång tid.

Fokus på löv

2020-21 tog NNC hjälp av markägare som vill ta hand om igenväxande marker, men som inte riktigt hinner på egen hand. Vi valde ut tio värdefulla objekt med lövträd, fladdrande fjärilar och spår av tidigare brukande. Under första sommaren inventeras brynen på naturvärden och arter, och under hösten och vinter utfördes restaureringar som både gör nytta och bildar modell för skötsel på andra gårdar. Under 2021 genomfördes återinventeringar av naturvärden i miljöerna och filmer med syfte att informera allmänheten och inspirera markägare framställdes. Här kan du se filmerna som producerades inom ramarna för projektet.

Brynfavoriter 

I vårt urval av objekt finns i första hand sydvända skogsbryn som värms av solen en stor del av dagen och har flera växtskikt. Bland träden har vi särskilda brynfavoriter, till exempel sälg, rönn, lönn, lind och ek. I buskskiktet hoppas vi finna hassel, olvon, krusbär, hagtorn, nypon, slån och en, med flera. Dessa träd och buskar gynnar artrikedomen genom att erbjuda föda och skydd.

Mer information om brynmiljöer finner du här.

Projektledare: Jarmo Kukka

 

 

EU-flaggaEuropeiskaJordbruksfondenfärg_cmyk_SE-150x150