Malmby Våtmarkssatning

Malmby Våtmark 2022 Lowres

Malmby våtmark våren 2022, vattnet har här ännu inte nått den maximala nivån.

2015 genomförde Norrtälje Naturcentrum en förstudie i syfte att bl.a. hitta möjligheter att anlägga våtmark och skapa strandängar runt Närtunaviken, sjön Sparren. I och med arbetet fick en av de berörda markägarna idén att anlägga en våtmark på andra sidan vattendelaren, i Malmby. Projektet har krävt stora arbetsinsatser då många hinder har uppstått men i skrivande stund, i början av 2023, har vattenspegeln växt till sin fulla storlek, c:a 3 hektar.

Våtmarkens syfte är att minska läckage av växtnäringsämnen från uppströms jordbruksmark, gynna biologisk mångfald, jämna ut flöden i den hårt belastade Åkerströmmen genom att buffra tillfälliga flödestoppar samt skapa en diversifierad landskapsbild. Våtmarken ligger i anslutning till Malmby gravfält som är Stockholms läns största.

Projektet finansieras av Jordbruksverket genom Landsbygdsprogrammet och Svensk Våtmarksfond, här kan du läsa mer om Jordbruksverkets arbete mot övergödning och läckage av näringsämnen.

Mer information om Malmby gravfält finner du här.

För frågor, kontakta Jonathan Alm, 070-754 22 17.

 

Jonathan Nnc

 

Jonathan Alm

jonathan@norrtaljenaturcentrum.se

070-754 22 17

 

 

Eu Flaggaeuropeiskajordbruksfondenfärg Cmyk Se 150x150
Image001 Svf