Friluftsliv

Förändringar i framför allt vårt jord- och skogsbruk har under de senaste decennierna haft en starkt negativ inverkan på vår flora och fauna, samtidigt minskar allmänhetens kontakt med- och förståelsen för naturen. Genom att tillgängliggöra naturen kan Norrtälje Naturcentrum öka allmänhetens intresse för den och på så vis ge den en framskjuten position i samhället. Vi arbetar med utgångspunkt i att friluftsliv och naturvård har ett starkt samband och att naturturismen i kommunen har en mycket stor utvecklingspotential.

1992 gav vi ut boken Värt att se i Roslagens natur som i text och bild beskriver 64 av dessa områden. Boken är än idag den främsta vägvisaren för den friluftsintresserade allmänheten och finns tillgänglig på en egen hemsida.

Vandringsleder är en viktig del av friluftslivets infrastruktur och Norrtälje Naturcentrum ägnade därför 2016 Roslagsleden en förstudie som hade till syfte att undersöka den omgivande naturens värden och utvecklingsmöjligheter för leden. Studien ledde till ett flertal intressanta förslag på hur man skulle kunna arbeta för att utveckla ledens naturvärden och förhöja vandrarens upplevelser. Under 2018 genomför vi också en omfattande förstudie på möjligheterna att tillgängliggöra naturen kring sjön Erken med hjälp av en kombinerad vandrings- och paddlingsled. Samtidigt pågår arbetet med att göra naturen på Färsna mer tillgänglig samt att planera för gårdens framtiden i förstudien Upplevelsesatsning Färsna!

Höst Skog