Vattenvård i Norrtälje, Vallentuna och Österåker

Hederviken

Vill du anlägga eller restaurera en våtmark?

Du som äger eller förvaltar skog eller jordbruksmark och har idéer kring och intresse av anläggning eller restaurering våtmarker är välkommen att höra av dig till oss för att få stöd i ditt pågående eller framtida projekt.

Vi ger även stöd i ditt arbete med andra åtgärder i jordbrukslandskapet såsom strukturkalkning och tvåstegsdiken samt åtgärder inom hästnäringen.

Våtmarker även i skog

Skogsvåtmarker är något vi märkt ett ökat intresse för, en åtgärd som kan ge positiva effekter på vattenhushållning, vattenrening och biologisk mångfald och som med rätt förutsättningar kan anläggas med relativt enkla medel.

Vad kan vi göra?

Genom våra åtgärdssamordnare och Havs- och Vattenmyndighetens satsning LEVA – Lokalt Engagemang för Vatten, erbjuder vi hjälp när det gäller projektidéer, ansökan om ekonomiskt stöd, samordning och kontakt mellan markägare, organisationer, kommun samt rådgivare.

Våra åtgärdssamordnare finns tillgängliga kostnadsfritt för dig som verkar i Norrtälje, Vallentuna och Österåkers kommuner.

Ett platsbesök är en bra start

Kontakta gärna oss om du vill veta mer:

Jonathan Alm

jonathan.alm@campusroslagen.se

0176 – 28 61 23

Rasmus Thunell

rasmus.thunell@campusroslagen.se

0176 – 28 61 22

Mer om projektet

Vårt mål är att skapa förutsättningar för praktiska åtgärder mot minskat näringsläckage och minskad övergödning samt att komma vidare med åtgärdsarbetet och öka genomförandegraden i Åkerströmmen och Norrtäljes avrinningsområden. Projektets mål är också att genom dialog och samverkan med mark- och djurägare skapa förutsättningar för praktiska åtgärder inom berörda kommuner.

Pilotområde med åtgärdssamordnare

Åkerströmmen och Norrtälje kommuns avrinningsområden är ett av Havs- och Vattenmyndighetens 20 nationellt utpekade pilotområden med åtgärdssamordnare. Pilotområdena har tilldelats projektmedel för att arbeta med kostnadseffektiva åtgärder och lokal förstärkning av åtgärdsarbetet mot övergödning under 2019 - 2020. 

Läs mer om projektet LEVA – Lokalt engagemang för vatten på Havs- och Vattenmyndighetens hemsida.

 

 

Vår roll och vårt stöd i det lokala åtgärdsarbetet:

1. Överblicka, stödja och stimulera till samverkan mellan markägare, organisationer och kommunförvaltningar i Norrtälje, Vallentuna och Österåker samt skapa en nära dialog med länsstyrelsen
2. Fånga upp och stötta initiativ från markägare, organisationer och kommunförvaltningar i Norrtälje, Vallentuna och Österåker
3. Vara drivande och stöttande i enskilda markägares projekt i nämnda kommuner
4. Skriva ansökningar om ekonomiskt stöd från t.ex. landsbygdsprogrammet och våtmarkssatsningen
5. Delta i och bidra till arbetet i Åkerströmmens vattenvårdssamverkan, och den framväxande Vattenvårdssamverkan i Norrtälje kommun
6. Stimulera åtgärdsarbetet inom hästnäringen genom att skapa dialog med- samt stötta verksamhetsutövare/hästhållare med kunskap och förslag på miljöförbättrande åtgärder
7. Ordna seminarier och dialogmöten och på andra sätt arbeta med kommunikation och information rörande t.ex. bidragsmöjligheter och förslag på åtgärder

För frågor om projektet eller vårt naturvårdsarbete kontakta Tobias Nilsson, (ansvarig naturvård) 0709-99 63 25