Förstudie ESF+ Analfabeters väg till arbete

Rådet för Europeiska Socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) har inför kommande programperiod 2021-2026 utlyst medel till förstudier som ska fungera som underlag inför kommande utlysningar. Det nya programmet kallas ESF+ och handlar om att stärka individers ställning på arbetsmarknaden, hjälpa dem till sysselsättning och minska deras risk att hamna i arbetslöshet.

Norrtälje Naturcentrum har beviljats medel till förstudien Analfabeters väg till arbete. Den genomförs under 2021.

Vi har drivit olika projekt kopplade till integration, inkludering, mångfald, genom utomhuspedagogik i 10 år. Norrtälje Naturcentrum förvaltar och verkar på den kommunägda Färsna gård. Vi har stor erfarenhet av arbete med målgruppen och idag arbetstränar 6 personer på Färsna gård genom Norrtälje kommuns Arbetsmarknadscenter. I samarbete med Arbetsmarknadscenter tillhandhåller Norrtälje Naturcentrum förstärkt handledning för målgruppen.

Förstudien ska belysa analfabetism och problematiken kopplat till målgruppens väg in på arbetsmarknaden, så att genomförandeprojekt inom ESF+ för etablering på arbetsmarknaden för målgruppen ska bli effektiva. Den primära målgruppen för studien är nyanlända personer med låg litteracitet och i många fall analfabeter. Dessutom finns många som inte är nyanlända längre,  utan har varit uppemot 10-15 år i Sverige. En kartläggning ska göras av behov och svårigheter för en etablering på arbetsmarknaden.

Mer konkret ska förstudien granska och kartlägga samhällets förutsättningar och villkor för nyanlända med kort eller ingen tidigare skolbakgrund.

-Det är med stor respekt vi tar oss an den viktiga förstudien för att fånga in så mycket fakta, kunskap och erfarenheter som möjligt från målgruppen, målgruppens anhöriga, myndigheter, SFI-anordnare, kommun, arbetsgivare, vården med flera. 

-Tänk om förstudien mynnar ut i en utlysning framöver hos Europeiska Socialfonden så att metodutveckling och innovation kan ske för att målgruppen ska komma i arbete snabbare och få ett anpassat stöd, säger Anna Westerlund som är projektledare på Norrtälje Naturcentrum. 

-Ett arbete att gå till istället för försörjningsstöd kan vara avgörande. Målgruppen är överrepresenterad av kvinnor. Att ha en stark, stolt, trygg mamma hemma vid köksbordet kan göra stor skillnad för hela familjen och dess framtidsutsikter och etablering i nya landet.  Istället för att ha en mamma som är håglös, ensam och kanske deprimerad. 

-Vi hoppas förstudien ska lyfta fram målgruppen, som kanske många uppfattar inte finns, och att Sverige utvecklar system och arbetsmarknadsinsatser som är anpassade för målgruppen för en snabbare etablering för att minska utanförskap, psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet och diskriminering. Målgruppen måste också ses i ett ökat resursperspektiv och hur man tillvaratar olika erfarenheter för ett hållbarare samhälle, säger Anna Westerlund på Norrtälje Naturcentrum.

Norrtälje Naturcentrum (juridiskt namn Norrtälje Naturvårdsstiftelse)

anna@norrtaljenaturcentrum.se

www.norrtaljenaturcentrum.se

Kontakt

Anna Westerlund, projektledare

Norrtälje Naturcentrum

anna@norrtaljenaturcentrum.se

0176-184 02