Mangardsbyggnad

Föreläsningar

Norrtälje Naturcentrum föreläser gärna för pedagoger i förskola, lärare i skola och fritidshem om utomhuspedagogik i medvetet ledarskap. Att koppla ihop lärande ute och inne i växelverkan för ökad måluppfyllnad och ett led i att skapa med tillgängliga verksamheter- med hela eleven. Hur kan vi nyttja skolgården och närmiljön som en större resurs? Utomhuspedagogik är ett sätt att arbeta kontinuerligt med ungas inflytande, elevhälsa och för att öka motivationen i lärandet.

Vi föreläser även om naturens  och Norrtälje Naturcentrums metoders positiva effekt på ungas psykiska och fysiska hälsa. Vi kan också föreläsa om naturen, odlingen och friluftslivet som en väg till integration och mångfald.

Inom ramen för 2022 års avtal mellan NNC och Norrtälje kommun- BoU kommer vi att erbjuda föreläsningar mm digitalt  inom ram pga pandemin för förskola och grundskola i Norrtälje kommun.

Här finns en grundföreläsning för personal på kommunala och fristående fritidshem i Norrtälje kommun från Norrtälje Naturcentrum. Den handlar om utomhuspedagogikens möjligheter för elever både kopplat till undervisning, god elevhälsa och ett sätt att arbeta tillsammans mot hållbar utveckling.

Förfrågningar och bokningar

Anna Westerlund
leg lärare och projektledare
Norrtälje Naturcentrum

anna@norrtaljenaturcentrum.se