Publikationer

Kunskap om Roslagens växt- och djurliv är betydelsefull inte enbart för oss inom naturvård. Information för att skapa förståelse för naturvårdsarbetet är viktigt, därför försöker Norrtälje Naturvårdsstiftelse på olika sätt nå ut med information till allmänhet, myndigheter och andra. Det gäller både information om våra egna projekt och mer allmän kunskap om de ekologiska sambanden. Vår hemsida är en del i denna strävan. Böckerna köper du enklast på Färsna gård.

Böcker

Upplands flora

Praktboken om Upplands flora utgiven i november 2010. Boken presenterar förekomst och utbredning av alla vilda kärlväxter som påträffas i landskapet, totalt 2 800 arter. Den summerar resultatet av det ideella inventeringsarbete som mer än 200 personer utfört under 20 års tid. Utbredningen för 1100 arter visas i kartor, för sällsynta växter anges exakta växtlokaler.
Redaktör Lena Jonsell, pris 390 kr (inkl moms).

Upplands fåglar – fåglar, människor och landskap genom 300 år

Praktboken om Upplands fåglar gavs ut 1996 av Upplands Ornitologiska Förening. Vi har fortfarande en liten upplaga kvar som vi säljer för 475 kr/st (inkl moms).
Författare Rickard Fredriksson och Martin Tjernberg. Vinjetteckningar Gunnar Brusewitz och Håkan Delin.

Värt att se i Roslagens Natur

En guidebok över besöksvärda naturområden i Roslagen. Publicerades av Naturvårdsstiftelsen på Bonniers bokförlag 1993.
Författare Gunnar Brusewitz, Christer Stighäll, fotografier Klas-Rune Johansson och Roine Karlsson samt teckningar Gunnar Brusewitz. Boken är tyvärr slutsåld men kan hittas på antikvariat.

Rapporter (PDF) publicerade av Norrtälje Naturvårdsstiftelse

1996:1    PARNASSIUS MNEMOSYNE inom Norrtälje kommun (Rapport i pdf här)

1996:2    Inventering av utter (Lutra lutra) i östra och norra Uppland 1993-5 (Rapport i pdf här)

1996:3    Inventering av utter (Lutra lutra) i Uppland 1995 (Rapport i pdf här)

1997:1    Att rädda sänkta sjöar - En biologisk och juridisk handledning (Rapport i pdf här)

1999:1    Effektiviteten hos olika typer av faunapassager avsedda för utter (Lutra lutra) (Rapport i pdf här)

2000:1    Inventering av rödlistade skalbaggar och lavar i några ekområden i Norrtälje kommun (Rapport i pdf här)

2003:1    Inventering av boknätfjäril (Euphydryas maturna) i Norrtälje kommun 2003 (Rapport i pdf här)

2004:1    Inventering av mnemosynefjäril (Parnassius mnemosyne) i Norrtälje kommun år 2003 och 2004 (Rapport i pdf här)

2005:1    Utvecklingen av Upplands utterpopulation under 1995-2004 (Rapport i pdf här)

2005:2    Inventering av asknätfjäril (Euphydryas maturna) i Norrtälje kommun 2005 (Rapport i pdf här)

2005:3    Inventering av mnemosynefjäril (Parnassius mnemosyne) i Norrtälje kommun 2005 (Rapport i pdf här)

2006:1    Inventering av asknätfjäril (Euphydryas maturna) i Norrtälje kommun 2006 (Rapport i pdf här)

2006:2    Inventering av mnemosynefjäril (Parnassius mnemosyne) i Norrtälje kommun 2006 (Rapport i pdf här)

2007:1    Metodutveckling av biologisk indikator i källmiljöer (Rapport i pdf här)

2007:2    Inventering av asknätfjäril (Euphydryas maturna) i Norrtälje kommun 2007 (Rapport i pdf här)

2007:3    Inventering av mnemosynefjäril (Parnassius mnemosyne) i Norrtälje kommun 2007 (Rapport i pdf här)

2008:1    Landskapsekologisk plan för asknätfjäril (Euphydryas maturna) i Norrtälje kommun (Rapport i pdf här)

2008:2    Inventering av mnemosynefjäril (Parnassius mnemosyne) i Norrtälje kommun 2008 (Rapport i pdf här)

2008:3    Inventering av asknätfjäril (Euphydryas maturna) i Norrtälje kommun 2008 (Rapport i pdf här)

2009:1    Fiskevårdsplan för Norrtäljeån 2008-2013 (Rapport i pdf här)

2009:2    Inventering av rödlistade kryptogamer i fem områden i Norrtälje kommun (Rapport i pdf här)

2009:3    Gamla träd i kulturlandskapet (Rapport i pdf här)

2009:4    Inventering av gölgroda (Rana lessonae) i Norrtälje kommun 2009 (Rapport i pdf här)

2009:5    Inventering av skyddsvärda träd i Norrtälje kommun (Rapport i pdf här)

2009:6    Inventering av fältgentiana (Gentianella campestris) i Uppsala län 2007-2008 (Rapport i pdf här)

2009:7    Inventering av finnögontröst (Euphrasia rostkoviana ssp. fennica) i Uppsala län         2007-2008 (Rapport i pdf här)

2009:8    Inventering av mnemosynefjäril (Parnassius mnemosyne) i Norrtälje kommun 2009 (Rapport i pdf här)

2009:9    Inventering av asknätfjäril (Euphydryas maturna) i Norrtälje kommun 2009 (Rapport i pdf här)

2009:10    Bevarande av stor tofsäxing på Rådmansö (Rapport i pdf här)

2010:1    Hävd av rikkärr - sammanställning av två rikkärr i Norrtälje kommun 1995 - 2009 (Rapport i pdf här)

2010:2    Violgubbe och fjälltaggsvamp i Norrtälje kommun (Rapport i pdf här)

2010:3    Restaurering av mnemosynefjärilshabitat i Norrtälje kommun 2002-2006 (Rapport i pdf här)

Img 3842

Beställning av rapporter samt årsredovisningar :


norrtalje@norrtaljenaturcentrum.se

0176 – 184 02