Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bla innebär

 • att växelspelet mellan sinnlig upplevevelse och boklig bildning betonas
 • att lärandets rum flyttas ut i samhällsliv, natur- och kulturlandskap
 • att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.

Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik, Linköpings Universitet.

Utomhuspedagogik handlar inte bara om natur och friluftsliv, utan lika mycket om samhällskunskap, historia, geografi, hållbarhet och språk. Utomhuspedagogik strävar efter att visa på samband och ämnesövergripande studier lämpar sig väl. Utomhus i verkligheten i medvetet ledarskap arbetar eleverna mot många av kursplanernas mål samtidigt. Detta är nödvändigt om skolan och eleverna ska nå läroplanens högt ställda mål och riktlinjer. Det kräver då också att lärarna  samverkar mellan ämnen, för att ge eleverna en bra helhetssyn av lärandet. Skolan måste väva ihop teori och praktik, för att konkretisera abstrakt kunskap. Upplevelsen, aktiviteten och de egna erfarenheterna är centrala i utomhuspedagogiken. Tillsammans med andra elever och läraren erfar eleverna, dessa förstahandsupplevelser ger underlag för jämförelse, analys, reflektion och slutsats. Det bästa lärandet är det som berör och engagerar, ett lärande som verklighetsanknyts och öppnar upp mötet mellan eleven och verkligheten. Det skapar frågor kring lärandets innehåll och mening. Frågor väcks under tiden och ska fångas upp av lyhörda lärare.
Lärandet uppstår i interaktion med inom- och utomhusmiljöer i växelverkan, metoden, ledarskapet och mötet mellan eleverna. Efter det undersökande arbetet utomhus ska en bearbetningsfas fortsätta. Hur förvaltar vi elevernas nya kunskaper, erfarenheter och upplevelser? Bearbetningsfasen inomhus med dokumentation, ny kunskapssökning i böcker och via IT, reflektion och analyser kan se olika ut. Reflektion är central i processen för lärande.  Reflektion är nödvändigt för att omvandla upplevelser och aktiviteter till egen formulerad kunskap.

Det är viktigt att ta vara på elevens tidigare erfarenheter, kunskaper och upplevelser. Eleven måste vara delaktig i sitt lärande. Gruppen är betydelsefull i utomhuspedagogiken. Samtal och kommunikation är av central betydelse för lärande. Särskilt viktiga är samtal som bygger upp kunskapskedjor, samtal som tränar elevernas förmåga att resonera och argumentera, samt erfarenhetsutbyte av olika slag. Det är viktigt att lyckas tillsammans och att få misslyckas. Det sociala klimatet i gruppen är avgörande för en bra lärmiljö.
Hattie menar i sin studie Visible learning att om klassrumsmiljön därtill inte bara är tolerant för, utan också välkomnar misstag, präglas av utmanande uppgifter och stödjer engagemang och uthållighet kan framgångsrikt lärande stärkas ytterligare. Det krävs ett medvetet arbete i ledarskapet för att vara medskapare av ett öppet klimat i klassen. Kontinuerlig utomhuspedagogik genom skolåren är en väg att bygga starka relationer mellan elever – elever och elever – lärare. I skiftande miljöer ges eleverna goda förutsättningar att visa på olika förmågor och sidor, vilket bygger självkänsla och hjälper till att skapa trygghet i gruppen.

Det finns olika sätt att beskriva utomhuspedagogikens lärprocesser och nedanstående är ett exempel på hur Naturdagarna på Norrtälje Naturcentrum kan beskrivas.

Modell är inspirerad av Arne Nikolaisen Jordet, Klasserommet utenfor tilpasset opplæring i det utvidet læringsrom. Det är viktigt att eleverna alltid tydligt vet målet med undervisningen .

A. Introduktionsfasen
Syfte och mål tydliggörs. Läraren presenterar  lärstoff för eleverna. Förberedelser.

B. Praktisk undervisning i grupper utomhus
B1. Eleverna arbetar gruppvis, parvis eller en och en.
B2. Presentation av gruppernas arbete – vandring från grupp till grupp.

Läraren  leder samtal och reflektion och avslutar med att ge en muntlig sammanfattning (auditiv struktur).

C. Bearbetningsfasen
Vidare arbete inomhus i  klassrum utifrån elevernas nya erfarenheter, kunskaper och
frågor. Läsa, skriva och fördjupning. Reflektion, analys. Formulera sin kunskap.
Redovisning/tillämpning.

… och så börjar det om …

Utomhuspedagogik handlar om att lära inomhus och utomhus i växelverkan för att skapa ökad måluppfyllnad i läroplan och ett led i att göra undervisningen mer tillgänglig då utomhuspedagogik är naturligt varierad undervisning.

Våga ta klivet ut ur klassrummet tillsammans med eleverna!

Forskningsöversikt Utomhuspedagogik

Klassrum med himlen som tak 2018Frisk i naturen –

Argument för pedagoger (1)

Varför ett lärande ute och inne i växelverkan?

 • Kunskap med djupare rötter
 • Mer varierat lärande, fler ingångar
 • Möjlighet att koppla ihop teori och praktik
 • Fler elever får chans att visa förmågor och kunskaper i skiftande miljöer
 • Ökad motivation
 • Ökad helhetssyn, sammanhang
 • Bättre hälsa och välbefinnande
 • Självkänsla, social kompetens, empatisk förmåga
 • Gemenskap
 • Kontinuerlig utevistelse ger naturkontakt  och god naturkunskap
 • Varierade lär- och lekmiljöer