Skog för alla i Roslagen

Skog4alla

Det finns ett stort behov att utveckla metoder som ger ett lönsamt skogsbruk med bibehållna naturvärden och sociala värden. Utöver hotet mot dessa mervärden finns idag bland skogsägare en etablerad rädsla för de risker som förknippas med det konventionella trakthyggesbruket. Skogsägarnas behov av alternativ är en enorm naturvårdsresurs som det saknas organisation för att ta vara på.

Norrtälje Naturcentrum har därför tagit ett initiativ som syftat till att samla intresserade skogsägare och ge dem förutsättningar för att ställa om till ett hållbart skogsbruk som inte ska behöva äventyra deras ekonomi.

Under 2018 arrangerades en kurs i hyggesfritt skogsbruk för 20 skogsägare. Lika många deltagare fick under 2019-20 kotsnadsfri rådgivning och 15 av dessa fick under samma period kostnadsfri trädmärkning. Kurs, rådgivning och trädmärkning ordnades med hjälp av konsulter från Naturkulturförmedlingen. Naturkultur är en av många varianter på hyggesfria skogsbruksmetoder, vi har på Norrtälje Naturcentrum valt att prata om mervärdesskogsbruk i ett försök att ringa in det väsentliga - skogsbrukets mervärden.

Som ett resultat av projektet ser vi framför allt att vi lyckats tillmötesgå ett stort antal skogsägare i deras behov av kunskap, stöd och vägledning. Konkret kan vi också redovisa praktiska insatser i form av trädmärkning på 15 fastigheter och avverkning enligt märkningen på sex utav dessa. Tillsammans med de objekt som kommer att avverkas inom den närmaste framtiden utgör dessa sex områden exempel i vårt fortsatta pedagogiska arbete.

Norrtälje Naturcentrum har i projektet byggt upp ett nätverk av skogsägare och på så vis kunnat skaffa oss stora kunskaper om de behov som finns ibland dem. Vi kommer att fortsätta arbeta med kunskapsutveckling och stöd till skogsägare - en omställning har påbörjats och Norrtälje Naturcentrum har ett stort ansvar i att se till att den inte tappar farten.

Arbetet har kontinuerligt dokumenterats och vi har utifrån våra lärdomar satt ihop en serie informationsfilmer som nu finns tillgängliga för allmänheten på vår YouTube-kanal.

Skog för alla - slutrapport webbversion

Skog för alla - slutrapport

Tobias Nilsson

tobias@norrtaljenaturcentrum.se

070 - 999 63 25

Lona Logo
Norrtalje Vanster 2018