Medvetet ledarskap

Ledarskap är centralt i undervisning och lärarens/pedagogens roll har stor betydelse. Hit pekar all forskning.  Hattie menar i studien Viseble learning att det är ledarskapet som verkligen spelar roll.
What teachers do matters! De framgångsfaktorer som Hattie pekar på i ledarskapet är:

 • Kunna interagera.
 • Vara tydlig med mål och uppgift.
 • Lyhörd för vad elevens kunskap, behov och frågor – ge feedback.
 • Skapa en tillåtande miljö.
 • Skapa en positiv, stödjande relation.

Hattie menar vidare att lärare också bör vara instruktiva, omhändertagande och aktivt och passionerat engagerade i undervisningen och lärandet för att påverka elevers studieprestationer på ett gynnsamt sätt. Läraren behöver vara medveten om vad varje elev kan och vilka behov denne har, för att kunna skapa meningsfulla erfarenheter inom lärandet för eleven. Läraren måste också ha goda ämneskunskaper för att kunna erbjuda meningsfull feedback till eleverna. För att det ska bli en tydlig progression måste läraren vara väl förtrogen med gällande läroplan, kursplaner och betygskriterier.

Hur skapar vi förutsättningar för lärare i Norrtälje kommun att utveckla sitt ledarskap? Utomhuspedagogiken, utemiljön och friluftslivet är redskap som bör utnyttjas i skolan och förskolan. Målet med uppgiften, uppdraget eller undersökningen ska vara tydligt för eleven. Utgångspunkten är lyhördhet inför elevers tidigare erfarenheter och kunskaper. Ute i skiftande situationer är det lätt att interagera. Miljön är ofta avdramatiserande och tillåtande. Eleverna kan arbeta i smågrupper nära varandra utan att störa varandra och läraren kan rotera mellan grupperna och få tid till samtal. Tillsammans med klasskamrater och lärare ska eleverna göra erfarenheter och reflektera. Genom skiftande aktiviteter i utemiljön kan en tillåtande miljö skapas. Elever som har behov av att röra sig eller kanske talar högt, begränsas mindre än i traditionell klassrumsmiljö.

Gruppen är central och gemenskap byggs kontinuerligt upp. Ett exempel är eldens förmåga att skapa samhörighet och gruppkänsla. Utomhuspedagogik är en metod för elever att lära och förhoppningen är att metoden ska vara en återkommande del i hela elevernas utbildning.

Tips för lyckad utomhuspedagogik med elever

 • Goda ämnes-, natur- och friluftskunskaper ökar tryggheten i ledarskapet.
 • Respektera eventuella rädslor i gruppen.
 • Mål och uppgifter ska vara tydliga för eleven.
 • Läraren är alltid en god förebild vad det gäller allt som klädsel, säkerhet och förhållningssätt.
 • Elevernas behov och frågor kommer alltid i första hand. Läraren måste vara flexibel och beredd att ändra planeringen. Fånga situationen och se dess möjligheter. Ta vara på årstidernas och vädrets växlingar för att skapa variationsrika lärmiljöer.
 • Undervisningen ska anpassas efter årstid och klimat. Samling bör ske i ring så att alla känner sig delaktiga. Läraren bör ej tala i motvind och helst söka lä vid genomgångar och samlingar.
 • Alla elevers grundbehov bör vara tillfredställda – lagom varma, mätta, torra och utvilade.
 • Aktiviteter och lekar bör vara inkluderande. Samarbete bör främjas och tränas.
 • Platsen för lektionen/aktiviteten ska vara noga utvald och läraren bör vara väl förtrogen med den. Med yngre barn är det lämpligt att återvända till platser så att de blir trygga, vilket är en förutsättning för lärande. För äldre elever kan den okända platsen vara utmaningen som inspirerar till undersökande arbete.
 • Sträva efter långa pass för att minska stress och ge eleverna. Det bästa är att samverka med andra lärare, så att passet blir längre och att en ämnesintegration sker.
 • Säkerheten ska alltid sättas främst i uteverksamheten. Det är viktigt att vara väl förtrogen med handlingsplaner för olycka eller försvinnande. Eleverna bör lära sig orienteringens grunder tidigt och grunder i friluftsliv. Det är lämpligt att göra en riskanalys före vissa riskabla aktiviteter som vistelse på is, både vid insjö och hav.