Det finns mycket forskning som pekar på naturens, utemiljöns  och den fysiska aktivitetens positiva effekter för hälsan och oss människor på flera sätt. Både kopplat till hälsa, lärande, sociala relationer,  självkänsla, miljömedvetenhet och fler faktorer. Detta är ett litet axplock och en enkel sammanställning av oss på Norrtälje Naturcentrum.

ÖKAD MILJÖMEDVETENHET Studier visar att barn som vistas regelbundet i naturen i barndomen  och lär sig hur man uppträder där får en ökad miljömedvetenhet . Detta är ett viktigt led i att arbeta för hållbar utveckling. Att detta sker är givetvis inte självklart, utan här har vuxenvärldens förhållningssätt  och ledarskapet en avgörande faktor. Naturcentrums Naturdagar och aktiviteter är en strategi för att skapa förutsättningar för ungas ökade naturkontakt och förhoppningsvis miljömedvetenhet.

NATUREN REDUCERAR STRESS OCH FÖRBÄTTRAR ÅTERHÄMTNING Naturen har lugnande effekt på oss, stresshormoner går ner och återhämtningen är effektiv . Solljuset är värdefullt och bidrar med D-vitamin till människan, vilket skyddar mot en del sjukdomar och har en rad hälsovinster. Solljuset är direkt avgörande för att vår sömnreglering ska fungera. Motion och kroppsarbete hjälper också kroppen att stabilisera dygnsrytmen, bland annat genom att signalämnet adenosin ackumuleras i hjärnan och gör det lättare att somna på kvällen. Barn och unga behöver sova tillräckligt för att hjärnan och kroppen ska utvecklas optimalt.

ÖKAD KONCENTRATION, ÖKAD MUSKELMASSA  OCH BÄTTRE KOORDINATION. Studier visar att barn som vistas i naturpräglad variationsrik utomhusmiljö är bättre på att koncentrera sig än de barn som vistas i naturfattig miljö. Ytterligare studier visar också att barn som vistas i naturrik miljö och på förskolegårdar av hög kvalitet (den optimala skol/förskolegården är 5000 kvadratmeter stor och bör ha variationsrik, naturpräglad utomhusmiljö och bör uppfylla minst fem av kriterierna; rofylldhet, rymlighet, kultur, artrikedom, det vilda, lekfullt, ett “grönt torg”) har mer muskelmassa och är mer motoriskt utvecklade än barn som vistas i naturfattiga miljöer.

LÄRANDE  OCH LEDARSKAP Hur lär sig barn och unga på bästa sätt? Ledarskapet och pedagogens lärarskicklighet pekas i forskning fram som den mest avgörande faktorn på kvalitet i ungas utbildning och barns/elevers måluppfyllnad.  John Hattie menar som en sammanfattning av sin stora studie Visible learning att: “What teachers do matters!”Hattie menar att det  mest avgörande för elevers  lärande är pedagogens förhållningssätt till elever, förmåga att skapa goda relationer till eleverna, förmåga att skapa tillåtande klimat i gruppen och att ge adekvat feedback. I utomhuspedagogiken är det medvetna ledarskapet det centrala och något vi ständigt diskuterar på Naturcentrum.

LÄRANDE MED FLERA SINNEN Utomhuspedagogik ska vara ett lärande som berör unga och som berör flera sinnen. Inlärningen sker inte bara i huvudet, utan hela kroppen samspelar. Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap Lunds universitet, menar att samspel mellan teori och erfarenhet är det centrala för lärandet. Inlärning genom alla sinnen ger ett mer ihållande kunskapsinhämtande . Studier visar också att kvalitativ undervisning handlar om lärarens förmågor att skapa meningssammanhang för elever kring undervisningens innehåll, där fokus riktas mindre mot färdig kunskap och mer mot elevens successiva deltagande i en kunskapspraktiker, där det ges möjlighet att pröva sina erfarenheter, sina nya kunskaper och sina förhållningssätt i autentiska lärandesituationer. Det är just det som utomhuspedagogiken vill vara en strategi för att nå. Forskningsresultat visar också på betydelsen av att tilltro till att kunskap och lärande för alla elever är möjlig och av avgörande betydelse för individ som för samhället i stort. Forskning visar vidare  vikten av att sociala relationers behöver uppmärksammas som mycket väsentliga för elevers kunskapsinhämtande i skolan. Det innefattar sociala goda relationer mellan elev- elev och mellan lärare-elev.

 FYSISK AKTIVITET Fysisk aktivitet är att rekommendera för att vi ska undvika fetma, hjärt- och kärlsjukdomar och må bra. Genom fysisk aktivitet och puls ökar också lärandet och hjärnans kapacitet. Anders Hansen, överläkare och forskare på Karolinska Institutet, menar att få upp pulsen rejält är särskilt bra för hjärnan. Helst ska pulsen upp mot 150 slag/minut. Det är intensiteten som räknas här. Det  handlar inte bara om träning, utan lika mycket om lek och naturlig fysisk aktivitet. För maximal effekt bör man röra sig 30 minuter dagligen. Det leder till positiva effekter som förbättrat arbetsminne, bättre läsförståelse och förmåga till uppmärksamhet. Fysisk aktivitet är en hälsofaktor som påverkar både den psykiska och fysiska hälsan. Det är effektiv behandling för nedstämdhet hos tonåringar som fungerar lika väl som psykoterapi  och antidepressiva läkemedel. Hos de små barnen har den fysiska aktiviteten direkta effekter på hjärnans utveckling. Hjärnan blir mer plastisk och fler nya nervceller bildas. Fantastiskt!

SYN OCH HJÄRNA. Dagarna och aktiviteter behöver varieras. Våra ögon är gjorda för att blicka ut över vidderna, inte för att riktas mot en dataskärm under längre tid. Det räcker att släppa datorn en stund och blicka ut genom fönstret eller leka på rasten ute på skolgården för att ögat ska vila.   Martin Ingvar, professor och hjärnforskare på karolinska Institutet, skriver så klokt att vi måste använda de gamla delarna av nervsystemet, variera muskelarbete och öka syresättningen i blodet för att den nya tidens hjärna ska vara skärpt.

 GENUSNEUTRAL Andra intressanta vinklar är studier som visar att pojkar och flickor leker mer lika lekar i skogen, då miljöerna inte är tillrättalagda, vilket gör att naturen bidrar till mer genusneutrala lekplatser.

Precis så hoppas vi på Norrtälje Naturcentrum. Att barn och unga ska få leka, lära och utvecklas på bästa sätt inne och ute i växelverkan. Med medvetna pedagoger,  fokus på att barn och unga känner sig sedda, föräldrar och vuxna som vet vikten av fysisk aktivitet, varierade naturmiljöer, gröna kilar i städer, rika utemiljöer vid skolor och förskolor så kommer fler barn att må bättre och lära sig mera. Ska detta bli verklighet för alla barn och unga måste politiker och tjänstemän i stat och kommun, skolledare, elevhälsochefer, sjukhuschefer och andra makthavare visa vägen. Samverkan är det som är vår gemensamma framtid för människa, natur och samhälle. Norrtälje Naturcentrum tror att lek, lärande, omsorg, hälsa, delaktighet och mångfald bildar sammanhang och helhet.

Referenser

Frisk i naturen – Argument för pedagoger (1)

Klassrum med himlen som tak 2018