Jordbruk

Jordbrukslandskapet har varit huvudfokus för naturvårdsarbetet på Norrtälje Naturcentrum de senaste åren.
Den hastiga utarmningen av artrikedomen och de förluster av andra värden som fr.a. jordbrukets strukturomvandling medfört kräver ett stort engagemang från alla delar av samhället, inte minst naturvården. I kommunens ofta mosaikartade landskap har betesdjuren en viktig roll då de kan bidra till bevararandet av biologisk mångfald samt till att skapa slutna kretslopp på gårdarna, därför har vi arbetat mycket med restaureringar av betesmarker för att stötta småskalig djurhållning. Men vi ägnar oss också åt utveckling av hållbart lokalt matsystem, våtmarksprojekt och frågor som rör det gröna kulturarvet.
På riksnivå har Norrtälje Naturcentrum haft i uppdrag att leda och utveckla projekten Rädda Sånglärkan (BirdLife Sverige) och Blommor för Bin (Bee Urban).
Vår Fågel, Jordbruk2
Vår Fågel, Jordbruk