Natur- ett vinnande koncept!

Gröna miljöer har positiv inverkan på människors välbefinnande. Vår kropp är gjord för att arbeta fysiskt med en närhet till naturen. Solen, ljuset, naturens färger och former påverkar oss positivt. Ögat får uppleva vidder och vår hjärna vilar från intryck som måste bearbetas och som kostar energi. Naturens positiva effekter på människor finns bekräftat i forskning. Även om vi människor har ett behov av att få saker fastslagna av empiriskt genomförda studier, är de flesta av oss medvetna om fenomenet - vår fysiska och psykiska hälsa påverkas i rätt riktning i gröna miljöer.

Mycket i världen är tillkrånglat och komplicerat. Vi uppfostrar våra barn i en värld av abstrakt formulerade krav, i miljöer som många gånger har lite utrymme för olikheter och möjligheter för individen att ta plats. Här kan vi ta hjälp av naturen. I naturen finns förutsättningar för att lyfta fram människors olika förmågor, samtidigt som invanda roller kan omfördelas. Naturens miljöer är tillåtande, här kan man springa, vara yvig i rörelserna, vila och hitta sina egna utmaningar. Naturen och friluftslivet hjälper oss att skapa enkla, konkreta, avspända och tillåtande situationer.

Norrtälje Naturcentrums stora uppdrag är att visa ”det stora i det lilla” brukar vi säga. Vi vill lyfta att det handlar om det goda ledarskapet där vi ser barnens, ungdomarnas, elevernas och deltagarnas kompetenser och förmågor. Där vi ser hela människan. Vi samarbetar både med skola, vård, förebyggande elevhälsa och med ungas fritid - det är det vi gillar allra bäst - att vara med och bygga broar mellan öar.  Hur kan vi vara en del i arbetet för att barn och unga ska ses i sin helhet och att vi ska samarbeta för deras bästa - och det viktigaste av allt att de är delaktiga och medskapare.  Det är ju samma barn och unga som finns i olika verksamheter och uppdraget är ju att stötta dem och få dem att våga förverkliga drömmar. Vi måste hitta metoder att förhålla oss till styrdokumenten och  läroplanernas goda innehåll och förvalta dem på ett bra sätt. Genom medvetet ledarskap, god självkänsla, trygga arbetsförhållanden har vi det alla inom oss, tror vi. Det stora är att våga förlita sig till sin kompetens som ledare, möta elever med glädje, se dem och vara flexibel utifrån deras idéer och initiativ. Inget får bli för tillkrånglat. En ledare ska vara en positiv förebild och medmänniska. Elever ska ges möjlighet att känna glädje och beröras emotionellt tillsammans med dig.

Naturen är fantastisk för att vi får så mycket gratis genom dess positiva effekter. Pulsen varierar naturligt med terrängens växlingar. Spontanitet och rörelse blir en del av upplevelsen och inte konstlad. Det finns utrymme för att röra sig utan att gruppen störs. Ingen ser heller så tydligt vilken sten man väljer att klättra upp på – unga ges möjlighet att välja sina egna utmaningar.

Den naturkänsla och naturkontakt man kan skapa förutsättningar för lockar fram nyfikenhet inom naturkunskap och lägger en grund för intresse till fortsatta studier. Får vi barn och unga som bryr sig om naturen skapar vi förstås också förutsättningar för hållbarhet lokalt och globalt. Hållbarhet både ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Vi tänker också hållbarhet i ett socialt perspektiv där alla ska vara en del i ett sammanhang oberoende av socioekonomisk bakgrund, etnicitet eller utbildning. Här är en av integrationens stora utmaningar.

För att skapa nyfikenhet, motivation och  intresse är det en förutsättning att eleven  får se saker i sin helhet och i ett sammanhang. Lär man exempelvis om ekosystemet äng, ska eleven givetvis få uppleva ängen på riktigt med alla sinnen.  Den autentiska miljön skapar sammanhang och förutsättningar för djup kunskap- då den dolda kunskapen ej går att läsa om i text utan också måste erfaras genom sinnliga upplevelser. Det informella lärandet måste integreras med det formella lärandet. Om man alltså dessutom kan erbjuda sina elever en praktisk aktivitet som förstärker teoretiskt inhämtad kunskap, skapas ytterligare dimensioner i lärandet. Det blir fler kuggar att haka upp kunskaperna på.  I den praktiska aktiviteten finns alla möjligheter att lägger till sinnliga intryck. Att slå en äng med lie, skapa konstverk med ängens blomster, samla på gröna nyanser, skriva dikter, fika på en filt på ängen, fånga pollinerande insekter, är aktiviteter som skapar just ett sammanhang. Eleven har fått en egen erfarenhet av vad en äng är. Denna förstahandsupplevelse är central i lärandet. Hur ger vi unga så mycket olika erfarenheter som möjligt?

Det behövs trygghet och glädje i ledarskapet för att väcka nyfikenhet och att skapa engagemang och motivation hos elever. Om vi har som målsättning att ge elever utrymme att utveckla sin emotionella förmåga och sociala kompetens, vilket behövs för hela elevens utveckling, måste vi som ledare vara goda förebilder. Det är en stor del av det medvetna ledarskapet. För att skapa ett gott ledarskap där vi använder vår person som ett verktyg, är en förutsättning att man arbetar i ett tryggt arbetslag där utrymme ges att reflektera och utbyta erfarenheter. Ett arbetslag ska fungera så som man helst vill att sin klass ska fungera. Högt i tak med accepterande klimat där alla är en resurs. Att acceptera svaga sidor hos sig själv och andra och att alla tar plats ska vara en självklarhet. Det ska finnas tid att tillsammans formulera kopplingarna till uppdrag,  läroplan och styrdokument. Då får vi dessutom automatiskt ökad medvetenhet och status på utövandet.

Vi måste tala om helheten. Det går inte att separera fysisk hälsa, psykisk hälsa och lärande. Allt hänger ihop.

Positiva effekter gällande utevistelse  och utomhuspedagogik i medvetet ledarskap

 • Naturkontakt, naturkunskap 
 • Varierade lek-, lär- och aktivitetsmiljöer
 • Möjlighet att se sammanhang och helhet
 • Möjlighet att koppla ihop teori och praktik
 • Ger egna förstahandsupplevelser, erfarenheter
 • Motion, kondition, rörelse och puls- fysisk och psykisk hälsa
 • Spänning, äventyr, lek
 • Gemenskap
 • Ro för själen
 • Social, emotionell kompetens
 • Glädje, välbefinnande
 • Bygger självkänsla genom att välja sina egna utmaningar