Om Färsna Gård

Färsna gård är belägen två kilometer norr om Norrtälje stadskärna. Fastigheten omfattade ursprungligen drygt 100 hektar, huvudsakligen skogsmark men även åker- och hagmarker, men arealen har minskats succesivt till följd av exploatering. Det område som skyddas som reservat 2022 omfattar ca 82 ha.

Gården köptes av Norrtälje kommun 1972 inför framtida exploatering. Fram till 1996 brukades Färsna som lantbruk av familjen Wahlgren, som haft gården i sin ägo sedan 1905.

Norrtälje Naturcentrum förvaltar Färsna gård på uppdrag av Norrtälje kommun sedan 2009.

2022 blev Färsna ett kommunalt naturreservat - se mer här! https://www.norrtalje.se/farsna-naturreservat

Kommunens översiktsplan

Norrtälje kommunfullmäktige har beslutat att gården ska bevaras för allmänt bruk och göras tillgänglig för alla. I flera översiktsplaner anges att den mark, som inte utnyttjas för bostadsbyggande, ska skyddas som naturreservat.

Sedan 2022 är Färsna ett kommunalt naturreservat med föreskrifter och skötselplan som reglerar dess användning och skötsel.

Färsna gård har stora bevarandevärden

Enligt Skogsstyrelsen är delar av Färsnas skog nyckelbiotoper. Här finns såväl äldre orörd granskog som äldre sumpskogar. Här finns även ett bestånd av mycket gamla tallar. Länstyrelsens inventeringar visar dessutom en ovanligt örtrik flora i de gamla beteshagarna och i den betade skogsmarken. Vid en svamp-inventering 2006 påträffades den ytterst ovanliga grynknölfotingen (Squamanita paradoxa). Den är klassad som ytterst sårbar och är endast känd från 10 lokaler i landet. I hela Europa är endast runt 15 fynd kända. Även den rödlistade scharlakansvaxingen påträffades i betesmarkerna.

Historiska lämningar

På gårdens marker finns även rika spår från forntiden i form av bronsåldersrösen, järnåldersgravar och spår av fossil åker. Här finns även ett tjugotal husgrunder, från 1700-talet och framåt. Lämningarna vittnar om att Färsna varit bebott sedan äldre järnålder. I två dokument från 1365 respektive 1418 framgår att här låg en by under medeltiden, vilket också var fallet när storskifteskartan upprättas år 1767.

 

Farsna 225x300

Karta från 1639

Kartan intill visar gården/byn 1639.  Under 1970- och 1980-talen visade kommunen inget intresse för Färsna. Jordbruket drevs vidare, med familjen Wahlgren som arrendatorer, men inget underhåll gjordes av byggnaderna. Gården förföll och Färsnas äldsta hus, ett magasin som sparades vid ryssarnas angrepp 1719, gick inte att rädda.