Färsna Gård

Norrtälje Naturvårdsstiftelse förvaltar Färsna gård på uppdrag av Norrtälje kommun sedan 2009.

Färsna gård är belägen två kilometer norr om Norrtälje stadskärna. Fastigheten omfattar 100 hektar, huvudsakligen skogsmark men även åker- och hagmarker. Gården köptes av Norrtälje kommun 1972 inför framtida exploatering. Fram till 1996 brukades Färsna som lantbruk av familjen Wahlgren, som haft gården i sin ägo sedan 1905.

Kommunens översiktplan

Norrtälje kommunfullmäktige har beslutat att gården ska bevaras för allmänt bruk och göras tillgänglig för alla. I flera översiktsplaner anges att den mark, som inte utnyttjas för bostadsbyggande, ska skyddas som naturreservat. Detta har ännu inte skett. En skötselplan för Färsna ligger färdig sedan 2011. Den finns tillgänglig på Norrtälje kommuns hemsida. Där redovisas lämplig skötsel för att bevara markernas växt- och djurliv samt även gårdens kulturhistoriska värden, samtidigt som området ger plats för naturaktiviteter och friluftsliv.

Färsna gård har stora bevarandevärden

Enligt Skogsstyrelsen är delar av Färsnas skog nyckelbiotoper. Här finns såväl äldre orörd granskog som äldre sumpskogar. Här finns även ett bestånd av mycket gamla tallar. Länstyrelsens inventeringar visar dessutom en ovanligt örtrik flora i de gamla beteshagarna och i den betade skogsmarken. Vid en svamp-inventering 2006 påträffades den ytterst ovanliga grynknölfotingen (Squamanita paradoxa). Den är klassad som ytterst sårbar och är endast känd från 10 lokaler i landet. I hela Europa är endast runt 15 fynd kända. Även den rödlistade scharlakansvaxingen påträffades i betesmarkerna.

Historiska lämningar

På gårdens marker finns även rika spår från forntiden i form av bronsåldersrösen, järnåldersgravar och spår av fossil åker. Här finns även ett tjugotal husgrunder, från 1700-talet och framåt. Lämningarna vittnar om att Färsna varit bebott sedan äldre järnålder. I två dokument från 1365 respektive 1418 framgår att här låg en by under medeltiden, vilket också var fallet när storskifteskartan upprättas år 1767.

 

Färsna Gård idag

Idag står Färsna gårds mangårdsbyggnad helt renoverad, med hjälp av Rodengymnasiets byggprogram. Ekonomibyggnaderna står på tur. Ett nytt timmerhus, Tupplidret har uppförts, som innehåller café och offentliga toaletter. Två timmerhus som plockats ner från militärens mark på Bryggårdsgärdet i Norrtälje, ska sättas upp på Färsna.

Många verksamheter på Färsna

Utöver Norrtälje Naturvårdsstiftelse, finns på Färsna gård idag, verksamhet med 4H, Veterantraktorklubben Norrtelje, Tiohundra, NSF och ROF.

 

farsna-225x300

Karta från 1639

Kartan intill visar gården/byn 1639.  Under 1970- och 1980-talen visade kommunen inget intresse för Färsna. Jordbruket drevs vidare, med familjen Wahlgren som arrendatorer, men inget underhåll gjordes av byggnaderna. Gården förföll och Färsnas äldsta hus, ett magasin som sparades vid ryssarnas angrepp 1719, gick inte att rädda.