Ledarskap

Ledarskap är centralt i lärandet och pedagogens roll har stor betydelse. Forskningen pekar åt samma håll- ledarskapet gör skillnaden. Hatties studie Visible learning menar att det är ledarskapet som verkligen spelar roll.
What teachers do matters!

De framgångsfaktorer som Hattie pekar på i ledarskapet är:

  • Kunna interagera.
  • Vara tydlig med mål och uppgift.
  • Lyhörd för vad elevens kunskap, behov och frågor – ge feedback.
  • Skapa en tillåtande miljö.
  • Skapa en positiv, stödjande relation.

Hattie menar vidare att lärare också bör vara instruktiva, omhändertagande och aktivt och passionerat engagerade i undervisningen och lärandet för att påverka elevers studieprestationer på ett gynnsamt sätt. Läraren behöver vara medveten om vad varje elev kan och vilka behov denne har, för att kunna skapa meningsfulla erfarenheter inom lärandet för eleven. Läraren måste också ha goda ämneskunskaper för att kunna erbjuda meningsfull feedback till eleverna. För att det ska bli en tydlig progression måste läraren vara väl förtrogen med gällande läroplan, kursplaner och betygskriterier.

Hur skapar vi förutsättningar för lärare i Norrtälje kommun att utveckla sitt ledarskap? Utomhuspedagogiken, utemiljön och friluftslivet är redskap som bör utnyttjas i skolan. Målet med uppgiften, uppdraget eller undersökningen ska vara tydligt för eleven. Utgångspunkten är lyhördhet inför elevers tidigare erfarenheter och kunskaper. Ute i skiftande situationer är det lätt att interagera. Miljön är ofta avdramatiserande och tillåtande. Eleverna kan arbeta i smågrupper nära varandra utan att störa varandra och läraren kan rotera mellan grupperna och få tid till samtal. Tillsammans med klasskamrater och lärare ska eleverna göra erfarenheter och reflektera. Genom skiftande aktiviteter i utemiljön kan en tillåtande miljö skapas. Elever som har behov av att röra sig eller kanske talar högt, begränsas mindre än i traditionell klassrumsmiljö. Lärande inne och ute, där utomhuspedagogik i medvetet ledarkap skapar fler ingångar till lärande. En naturligt varierad undervisning med fler kuggar att haka i.

Gruppen är central och gemenskap byggs kontinuerligt upp. Ett exempel är eldens förmåga att skapa samhörighet och gruppkänsla. Utomhuspedagogik är en metod för elever att lära och förhoppningen är att metoden ska vara en återkommande del i hela elevernas utbildning. Lärande och hälsa ska bilda helhet och genom medvetet ledarskap ska fler elever må bra och lyckas.