Littertur kopplad till Naturcentrums verksamhet och evidensgrundande

 

Brugge, Glantz, Sandell (2002), Friluftslivets pedagogik, Liber förlag

Carlegård (2007), Att lära in engelska ute, Naturskoleföreningen

Dahlgren, Szczepanski(1997), Utomhuspedagogik – boklig bildning och sinnlig erfarenhet, Skapande vetande i Linköping

Ericsson (2002), Lära ute, Friluftsfrämjandet

Ingvar, Eldh (2014), Hjärnkoll på skolan- och varför barn behöver dig för att lära,Natur & Kultur

Gamson Danks (2010), Asphalt to Ecosystems – design Ideas for Schoolyard Transformation, New Village Press

Gärdenfors (2010), Lusten att förstå- om lärande på människans villkor, Natur & Kultur

Hattie (2009), Visible learning: a synthesis of over 800 metaanalyses relating to achievement, Routledge, London

Håkansson, Sundberg (2012), Utmärkt undervisning – framgångsfaktorer i svensk undervisning och internationell belysning, Natur & Kultur

Jordet (2010), Klasserommet utenfor tilpasset opplæring i det utvidet læringsrom,Cappelen Akademisk forlag

Louv, Richard (2005), Last Child in the woods-saving our children from nature-deficit disorder, Algonquin Books of Capel Hill

Lundegård mfl (2004), Utomhusdidaktik, Studentlitteratur

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011, Skolverket

Lättman-Marsh, Wejdmark (2007), Att lära in ute året runt, Naturskoleföreningen

Olsson mfl (2002), Skolgården som klassrum – året runt på Coombes school, Runa förlag

Sandberg (2008), Miljö för lek, lärande och samspel, Studentlitteratur

Sahlgren (2002), Samarbetsinlärning, Runa förlag

Strandberg (2006), Vygostskij i praktiken, Norstedts Akademiska förlag

Åkerblom (1990), Skolträdgårdens ABC, MOVIUM

Åkerblom (2003), Trädgården i skolan – skola i trädgården, MOVIUM