Norrtälje Naturvårdsstiftelse driver genom Färsna Naturcentrum flera olika projekt kopplade till pedagogik. Färsna Naturcentrum vill vara en resurs för förskola och skola i Norrtälje kommun. Vi tar gärna emot elever från andra kommuner. Några av projekten har också inkluderat fortbildningar för pedagoger kopplade till utomhuspedagogik och naturvård. 

NATOOL – Nature As a pedagogical TOOL 2010-2013

Slutrapportering: Detta projekt är avslutat under sommaren 2013. Det har varit inspirerande med möten mellan pedagoger, skolledning och förvaltning i Tallinn och Norrtälje. Projektet har marknadsfört Färsna Naturcetrum för Norrtälje kommuns skolor genom fortbildningar, seminarium, workshops och naturdagar för elever. För mer information kontakta projektledare Anna Westerlund, Färsna Naturcentrum, anna@naturvardsstiftelse.se.

This is a Comenius Regio – Partnership between Norrtälje and Tallinn.
1. To establish nature- and water days as a part of the curriculum of primary schools in the two partner regions
2. To inspire teachers in outdoor pedagogics, how nature can be used in different subjects
3. Raise interest for ecology, biodiversity and natural sciences

Who are we?

  • teachers from Tallin
  • teachers from Svanberga school (year 4-6 and 7-9) -Norrtälje
  • teachers from Montessori – Norrtälje (year 7-9)
  • administrators from Tallinn muncipality
  • administrators from Norrtälje muncipality
  • outdoor educators from Nõmme Nature House -Tallinn
  • outdoor educators from Färsna Farm-Norrtälje

Total: 20 participants – the seminar group.
The project including workshops, seminars and discussions in both countries. Except the seminar group many teachers will be invited to the workshops and seminars.

What we hope for!
If the project succeeds – all schools in the two regions will be able to access the outdoor education facilities and have activities that are well integrated with the schools curricula and course plan.
In autumn 2013 the project will end. Norrtälje Naturvårdsstiftelse is very satisfied and the project has given us opportunities to invite more classes and teachers to our Natureschool.
Please, contact Anna Westerlund at Norrtälje naturvårdsstiftelse if You have questions about the project.
anna@naturvardsstiftelse.se


Projekt Rovdjursinformation

Rovdjursinformation i Roslagen

Under 2010-2013 har Norrtälje Naturvårdsstiftelse genomfört information om rovdjur, där skolelever och pedagoger varit den främsta målgruppen. Vi hoppas få fortsätta med detta framöver. Projektet har stötts av Naturvårdsverket (2010 och 2011)och Länsstyrelsen i Stockholms län (2012 och 2013)

Vi har erbjudit rovdjursdagar med fakta om de större rovdjuren, varvat med övningar och diskussioner. Dagarna var sinnliga och aktiva, samt genomsyras av dialog. Syftet är att sprida kunskap/information om rovdjur och väcka frågan, genom dialog, hur vi människor och djur ska kunna leva tillsammans.
Rovdjursdagarnas syfte är att  bli en gemensam referensram för elever och pedagoger och förhoppningsvis är detta starten på vidare arbete/studier/diskussioner.
På Färsna gård finns en mindre utställning om rovdjur.
Projektet har funnits sedan 2010 och en mängd skolelever och pedagoger har deltagit i rovdjursdagar. I oktober 2012 hölls dessutom en utbildningsdag om Stora Rovdjur på Färsna gård. Målgruppen var pedagoger. Föreläsare var Ylva Ericsson från Rovdjurscentrat De 5 stora i Järvsö. Hanna Dittrich-Söderman från Länsstyrelsen i Stockholms län presenterade det aktuella lokala rovdjursläget, samt förde dialog med deltagarna. På eftermiddagen var det workshops om pedagogiska övningar om rovdjur.
Norrtälje naturvårdsstiftelse arrangerade denna dag. Projektet ska förhoppningsvis resultera i ökad kunskap om de stora rovdjuren och Sveriges rovdjurspolitik, bland elever och lokalbefolkning i Roslagen och vara till grund för vidare konstruktiva diskussioner och åtgärder i olika sammanhang. Projektet sker i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län och Rovdjurscentrat de 5 stora i Järvsö.
För vidare information se www.naturvardsstiftelse.se eller kontakta projektledare Anna Westerlund på Norrtälje naturvårdsstiftelse, anna@naturvardsstiftelse.se eller 0176-184 07.
Läs rapporter här:
Rapport Rovdjursinformation i Roslagen 2012 Norrtälje naturvårdsstiftelse
Rapport Rovdjursinformation i Roslagen 2013 Norrtälje naturvårdsstiftelse


Naturskolenätverk – Baltic Nature School Network

Slutrapportering: Projektet avslutades 2012. Läs rapporten nedan. Projektet har fallit mycket väl ut och samma partners har sökt och beviljats ett fortsättningsprojekt inom Nordplus Horizontal 2013-2015.

För frågor kontakta Norrtälje naturvårdsstiftelse, Anna Westerlund anna@naturvardsstiftelse.se

I juni 2010 beviljades medel från Nordplus-Horizontal för att starta ett nätverk för naturskolor i den Baltiska regionen. För att förankra nätverket arrangerade vi tre stycken (a´5 dagar), kurser för lärare under tre år. I anslutning till varje kurs producerades också en pedagogisk handbok med material från kurserna, vilken sprids i partnerländerna. Handboken har tryckts i ett antal exemplar på engelska, men finns också tillgänglig som PDF.

Kurserna och materialet är på följande tre teman:
2010: Utomhuspedagogik
2011: Människan och naturen, där naturen representeras av:  l) vatten, ll) skog och lll) åkermark
2012: Pedagogiska verktyg inom klimatundervisning
Parterna i Sverige är Norrtälje naturvårdsstiftelse vid Färsna gård och Erkenlaboratoriet vid Uppsala Universitet. Verksamheterna har båda pedagogisk del. Erkenlaboratoriet har en lång erfarenhet av att arrangera kurser, speciellt med deltagare från den Baltiska regionen. Kurserna kommer att genomföras både på Färsna gård och vid Erkenlaboratoriet i Norrtälje.
Varje partner skickar 3 deltagare till varje kurs och alla partners kommer även att ha ett undervisningsmoment under projektperioden. Projektet syftade till att:

  • Skapa ett nätverk av naturskolor i den Baltiska regionen
  • Skapa 3 kursmoduler för lärare på tema: Utomhuspedagogik, Människan och naturen, där naturen representeras av – i) vatten, ii) skog och iii) åkermark och Pedagogiska verktyg inom klimatundervisning
  • Skriva och trycka 3 pedagogiska handböcker i anslutning till varje kurs

Partners:
Norrtälje naturvårdsstiftelse, Färsna Farm
Erkenlaboratory, University of Uppsala
Nature school of Panevezys
Riga Nature School
Pärnu Nature House
MTÜ Nõmme Loodusmaja
Union of Baltic Cities – comission on education


Naturdagar vid Färsna Naturcentrum

Slutrapportering: Projektet avslutades 2012. Projektets mål och syften uppfylldes väl. Det har möjliggjort att tusentals elever fått uppleva skoldagar i naturen och lära mer om naturvård och förhoppningsvis har intresse väckts. Fortbildningar för pedagoger har varit uppskattade och de har inspirerats att flytta ut mer av lärandet. Läs rapporten nedan. Färsna Naturcentrum fortsätter att erbjuda naturdagar för elever och utnyttja det material som köpts in inom projektet. Fortbildningar för pedagoger erbjuds även framöver.

För frågor och ytterligare information kontakta Norrtälje naturvårdsstiftelses projektledare Anna Westerlund 0176-184 07 eller  anna@naturvardsstiftelse.se.

Läs slutrapporten här: 
Slutrapport LONA Naturdagar
.

Färsna Naturcentrum är Norrtälje Naturvårdsstiftelses pedagogiska verksamhet och tar emot förskolor, skolor och andra intresserade grupper. Målet är att bidra till kunskapsutveckling inom natur-, miljö- och naturvårdsfrågor. Vi erbjuder ledda gruppaktiviter i Färsnas omgivning året runt. Intresset från förskolor och skolor att komma är stort, men pengar saknas i deras verksamheter. Genom detta treåriga projekt och delfinansiering från Naturvårdsverkets LONA-satsning, möjliggörs naturdagarna för kommunens alla barn och ungdomar i högre utsträckning.

I projektet vill vi även genom fortbildning inom naturvård, utomhuspedagogik och naturkunskap inspirera pedagoger att använda naturen som lärmiljö för att skapa bättre undervisning och se närmiljön som en resurs.
Färsna Naturcentrum vill ge så många barn och ungdomar som möjligt, möjlighet att komma på naturdagar. Vi vill visa på allt naturen har att lära, ge positiva naturupplevelser, låta barnen/eleverna fascineras av naturens mysterium och väcka intresse/nyfikenhet för naturen. Vi vill också visa på konkret naturvårdsarbete så att barnen/ungdomarna får en förståelse och insyn i vikten av att vårda naturen. Genom att möta olika biotoper får de också en relation till dessa och förståelse för vikten av naturvård. Dagarna kommer också att innehålla moment om allemansrättens principer och dess unika möjligheter för alla.

Projektet innefattar också uppbyggnad av tre uteklassrum förlagda till olika biotoper. Dessa ska öka intresset för utomhuspedagogik och att låta barn och ungdomar lära med alla sinnen i autentiska naturmiljöer.
Syftet med projektet är att Färsna Naturcentrum (Norrtälje Naturvårdsstiftelse) vara med och skapa processer för lärande om natur och miljö i Norrtälje kommun. Vi vill bidra till kunskapsutveckling och lärande i främjandet av långsiktig naturvård. Målet är också att dagarna ska ge naturkänsla, miljöengagemang och ökad hälsa för barn/ungdomar. Dagarna är ett sätt att arbeta mot hållbar utveckling i Norrtälje kommun.
Färsna Naturcentrum vill på detta vis utgöra ett viktigt komplement till den allmänna skolundervisningen och erbjuda barn och ungdomar natur och kultur på nära håll. Genom upplevelser och att se saker, företeelser i sina autentiska miljöer ökar lärandet och nyfikenhet stimuleras.
I projektet har  Norrtälje kommun, Färsna Naturcentrum (Norrtälje Naturvårdsstiftelse) och förskolor/skolor i Norrtälje kommun med omnejd vara delaktiga.